Arbitrageprocedure

Arbitrageprocedure

Gedegen advies buiten gebaande paden

Naast een ‘normale’ juridische procedure, bestaat er ook een alternatieve vorm van geschillenbeslechting: arbitrage. Arbitrage hanteert unieke regels en wijkt af van standaardprocedures die bij rechtbanken of gerechtshoven plaatsvinden. Hieronder worden zowel de voordelen als nadelen van arbitrage op hoofdlijnen belicht.

Arbitragewet
Arbitrage wordt gezien als een particuliere vorm van rechtspraak, waarbij geschillen worden beslecht door een onpartijdige arbiter of een panel van arbiters. Deze procedure vindt buiten de traditionele rechtbanken plaats en volgt specifieke procedurele regels, vastgelegd in afzonderlijke handboeken. Slechts een bescheiden hoofdstuk ('boek 4') in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behandelt de totstandkoming van arbitrage en de fundamentele eisen in grote lijnen.

Voordelen van arbitrage
Arbitrage biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele rechtspraak, waaronder:

  1. Geheimhouding van het geschil en de uitkomst
  2. Vooraf geselecteerde arbiters op basis van expertise, wat leidt tot efficiënte geschillenbeslechting
  3. Beperking van langdurige procedures, aangezien in principe geen hoger beroep openstaat tegen een arbitraal vonnis
  4. Internationale erkenning van een arbitraal vonnis, waardoor het eenvoudig ten uitvoer kan worden gelegd in het buitenland

Nadelen van arbitrage
Het voornaamste nadeel van arbitrage schuilt in de kosten. Arbiters hanteren vaak hoge uurtarieven, wat leidt tot aanzienlijke kosten. Een aanzienlijk voorschot, vaak in de duizenden euro's, wordt doorgaans vooraf gevraagd voordat de arbitrageprocedure wordt gestart.

Overeenkomst tot arbitrage
Een arbitrageprocedure kan alleen worden gestart als partijen dit vooraf overeenkomen. Deze overeenkomst moet duidelijk zijn, omdat het ontbreken ervan partijen kan beletten zich tot arbitrage te wenden. Een arbitragebeding legt partijen niet alleen deze procedure op, maar plaatst hen ook voor de uitdaging van aanzienlijke kosten.

Het arbitraal vonnis
Een arbitraal vonnis staat in principe niet open voor hoger beroep; het is bindend. Partijen dienen zich te conformeren aan het arbitraal vonnis. Dit heeft internationale reikwijdte, waardoor het in veel landen wordt erkend. Dit maakt arbitrage aantrekkelijk voor partijen die internationaal zaken doen, vooral buiten de EU. Bij Heron Legal hebben wij de juiste specialisten in huis die u kunnen assisteren bij iedere stap van het arbitrageproces. Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over het arbitrageproces? Neemt u gerust contact met ons op.

Lees onze artikelen

Het belang van rechtsbijstand bij commerciële geschillen

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat er geschillen ontstaan tussen partijen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een conflict over een contract, een betalingsachterstand of een schending van intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een advocaat van groot belang zijn.

Bekijk alle artikelen