Positie statutair bestuurder

Positie statutair bestuurder

Bijzondere positie van statutair bestuurder

De statutair bestuurder neemt een bijzondere positie in het arbeidsrecht in. Zowel bij het aannemen als het ontslag van een bestuurder zijn er belangrijke aandachtspunten.

Een statutair bestuurder moet worden benoemd. Bij de oprichting van de vennootschap vindt dat plaats in de oprichtingsakte en daarna door een besluit van de algemene vergadering of, soms, de raad van commissarissen. De benoeming van een bestuurder moet in lijn zijn met de wet en de statuten van de vennootschap en als er een ondernemingsraad is dan heeft die ook een adviesrecht over die benoeming. Een bestuurder hoeft geen natuurlijke persoon te zijn; een rechtspersoon kan ook tot bestuurder worden benoemd. Als de bestuurder wel een natuurlijke persoon is en deze ook een vergoeding ontvangt voor de bestuurswerkzaamheden, dan is het uitgangspunt dat hij of zij als werknemer in dienst treedt van de rechtspersoon.

Vanaf de benoeming is de bestuurder de wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap. Dat betekent dat de bestuurder namens de vennootschap besluiten neemt. Bijvoorbeeld het besluit om een overeenkomst aan te gaan. Aan de mogelijkheid om de vennootschap te vertegenwoordigen kunnen grenzen zitten. Zo kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat de bestuurder niet alleen mag beslissen maar dat altijd, of in bepaalde gevallen, samen met een andere bestuurder moet doen.

Een bestuurder kan op ieder moment worden ontslagen door het orgaan dat hem of haar benoemd heeft. Uiteraard moet dat besluit in lijn zijn met de wet en statuten en als er een ondernemingsraad is dan heeft die ook een adviesrecht over dat ontslag. Besluit het orgaan rechtsgeldig tot het ontslag van de bestuurder en heeft die een arbeidsovereenkomst met dezelfde vennootschap, dan eindigt die arbeidsovereenkomst automatisch als gevolg van het ontslagbesluit. Dat is anders als partijen daar iets anders over hebben afgesproken of als er een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld omdat de bestuurder arbeidsongeschikt is). Dit betekent dus dat de bestuurder minder ontslagbescherming heeft dan een ‘gewone’ werknemer. Er hoeft namelijk in principe geen ontslagprocedure bij het UWV of de rechter te worden doorlopen om hem of haar te kunnen ontslaan. Het komt regelmatig voor dat met de bestuurder in de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken dat hij onder omstandigheden een ontslagvergoeding (golden parachute) kan ontvangen. Dat dient dan als compensatie voor deze beperkte ontslagbescherming. Om discussie achteraf te voorkomen, is het belangrijk om heel duidelijk te beschrijven wanneer hij of zij die vergoeding ontvangt.

De processen omtrent de benoeming en voornamelijk het ontslag van de statutair bestuurder moeten zorgvuldig worden doorlopen. Fouten kunnen de vennootschap namelijk duur komen te staan. Heron Legal heeft veel ervaring in de advisering omtrent de rechtspositie van de bestuurder en kan u dan ook begeleiden bij alle aspecten omtrent die rechtspositie; van benoeming tot ontslag.

Lees onze artikelen

Arbeidsrecht in de komende 5 jaar: uitdagingen en evolutie.

In de afgelopen decennia hebben we een aanzienlijke verandering gezien in de manier waarop mensen werken en organisaties functioneren. Met de opkomst van nieuwe technologieën, de groei van de gig-economie en de toenemende vraag naar flexibiliteit, staan we voor talloze uitdagingen op het gebied van arbeidsrecht voor de komende vijf jaar. In dit artikel zullen we enkele van deze uitdagingen verkennen en mogelijke evoluties in het arbeidsrecht bespreken.

Bekijk alle artikelen