Algemene voorwaarden

1. Heron Legal B.V. (hierna: “Heron”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk. Heron is ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64088197.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Heron. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend met het oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan Heron verbonden personen verstrekt. Onder “verbonden personen” worden in deze algemene voorwaarden begrepen iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, (ingeleende) werknemer, adviseur, bestuurder en/of aandeelhouder van Heron.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Heron en aan haar verbonden personen verstrekte opdrachten - waaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht - alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met opdrachten als bedoeld in artikel 3.

5. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van verbonden personen en derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Dit artikel is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de hiervoor genoemde personen.

6. Heron zal en kan uitsluitend geacht worden te adviseren met betrekking tot het Nederlandse recht, het recht van de Europese Unie daaronder begrepen.

7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Heron aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de door Heron verrichte werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Heron en de aan Heron verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de verstrekte opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

8. Heron zal bij de uitvoering van opdrachten gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, het navolgende op de opdracht van toepassing. De opdrachtgever verleent toestemming om - al dan niet in verband met de opdracht - (i) bij Heron bekende gegevens ter kennis te brengen van aan Heron verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer en (ii) bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

9. Heron is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Heron zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Heron is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Heron is gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) die in de relatie tussen haar en de derde gelden, of die door de derde worden bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Heron zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan tot 30 dagen na de datum van de declaratie bezwaren tegen een declaratie schriftelijk aan Heron meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als onbetwist en geaccordeerd.

11. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is het Heron toegestaan om te allen tijde, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, een opdracht te beëindigen.

‍12. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Heron afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Heron in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen in ieder geval indien Heron niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

13. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in deze algemene voorwaarden bedoelde betrekkingen tussen Heron en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Heron als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil - in afwijking van het voorgaande - aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is volgens de gewone regels van relatieve of internationale bevoegdheid. Een opdrachtgever die een natuurlijke persoon betreft en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan voor beslechting van het geschil, binnen een termijn van een maand nadat Heron zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Op alle aan Heron verstrekte opdrachten is de door Heron gehanteerde klachtenregeling van toepassing welke raadpleegbaar is op: www.heronlegal.com.

15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

16. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op: www.heronlegal.com.