Belangrijke informatie

Disclaimer
Alle informatie en gegevens op de website (de “Informatie”) is uitsluitend informatief bedoeld en mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch advies aan een cliënt of derde. Hoewel Heron Legal gepaste zorg betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de Informatie, staat zij er niet voor in, dat de Informatie te allen tijde volledig en correct is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade of nadeel van een cliënt of derde die op de Informatie afgaat.

Relatie Client Advocaat
Een Relatie van Client tot Advocaat komt uitsluitend tot stand door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met Heron Legal onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Het enkele reageren op de website of de informatie daarop leidt niet tot het ontstaan van een Relatie van Client tot Advocaat. Wij verzoeken u derhalve geen vertrouwelijke informatie of stukken aan ons op sturen voordat deze Relatie van Client tot Advocaat tot stand is gebracht.

Nederlandse Orde van Advocaten
De advocaten van Heron Legal zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl, en onderworpen aan de bepalingen van de beroepscodes en gedragsregels van de NOvA.

Stichting Derdengelden
Advocaten die geen derdengelden ontvangen zijn sinds december 2016 vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden aan te houden. Om die reden hebben wij besloten onze stichting derdengelden op te heffen.

Klachtenregeling
Heron Legal streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Maurice van Valen via maurice.van.valen@heronlegal.com. Alle klachten zullen worden afgewikkeld overeenkomstig onze klachtenregeling. Direct na ontvangst van uw klacht zullen wij u een ontvangstbevestiging toesturen, tezamen met een kopie van onze klachtenregeling. Wij streven ernaar uw klacht binnen een redelijke termijn naar tevredenheid op te lossen.

Websites van Derden
De website kan links naar andere websites bevatten, die niet beheerd of gecontroleerd worden door Heron Legal (“Websites van derden”). Een link naar een Website van Derden is uitsluitend opgenomen ter informatie. Zij impliceert geen relatie met de eigenaar daarvan, noch goedkeuring van de inhoud. Heron is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, gegevens of informatie op een Website van Derden.

Intellectuele Eigendomsrechten
Wij behoudens ons uitdrukkelijk alle auteursrechten voor met betrekking tot enige informatie verstrekt op de website, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – teksten, ontwerpen, foto’s, tekeningen, tabellen, handelsmerken en logo’s. Ieder commercieel gebruik of verveelvoudiging van deze informatie of een deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Verzekering
De advocaten van Heron Legal hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met wereldwijde dekking die voldoet aan de eisen van de NOvA. Wij zijn verzekerd via Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam Zuidoost.

BTW en Kamer van Koophandel
BTW: NL855 5165 37B01
Kamer van Koophandel: 64088197